Regulamin sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.swiece-zaplonowe.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Zakup w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Dane kontaktowe:

BREATHE Frańczak Rafał

42-575 Strzyżowice ul.Belna 77a

NIP: 629-218-24-87 REGON: 242979775

Punkt odbioru:

42-500 Będzin al. Kołłątaja 20

pon – pt: 7:00-18:00

sob: 7:00-14:00

Nr konta: ING 08 1050 1227 1000 0090 9644 7892

3. Adres poczty elektronicznej: biuro@swiece-zaplonowe.pl

4. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 32 790 52 61 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

II. Definicje

REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.swiece-zaplonowe.pl

SPRZEDAWCA – BREATHE Frańczak Rafał , 42-575 Strzyżowice ul.Belna 77a, NIP: 629-218-24-87 REGON: 242979775

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.swiece-zaplonowe.pl

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.swiece-zaplonowe.pl.

ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Swiece-Zaplonowe.pl świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem swiece-zaplonowe.pl

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać zakupu bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka na witrynie www, telefonicznie bądź mailowo.

6. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

7. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.swiece-zaplonowe.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zamówienie - Kliknięcie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży, klient zobowiązuje się zapłacić za zamówiony towar, a sprzedawca zobowiązuje się wydać opłacony towar klientowi ”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zamówienie - Kliknięcie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży, klient zobowiązuje się zapłacić za zamówiony towar, a sprzedawca zobowiązuje się wydać opłacony towar klientowi” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Regulamin dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, należy przez nie rozumieć:

Akceptant - podmiot, który zawarł umowę z PayPro, Sprzedawca oraz Odbiorca Płatności.

Agent Płatniczy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną działającą w imieniu i na rzecz PayPro S.A. jako krajowej instytucji płatniczej wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Użytkownik (Płatnik) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie, w tym poprzez zlecenie PayPro zainicjowanie transakcji płatniczej wykonywanej w ciężar Rachunku.

PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Serwis Przelewy24 (Serwis) - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Transakcja płatnicza (Płatność) - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu. Każda transakcja jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer transakcji kwotę, Identyfikator, metodę.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

 • Oczekująca - Płatność oczekująca na wpłatę,
 • Weryfikowana - Płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
 • Do wykorzystania/Przedpłata - Płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
 • Dokonana - Płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,
 • Błędna -Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
 • Zwrócona – Płatność zwrócona Klientowi.

Panel transakcyjny - Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

Instytucja pośrednicząca - dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem, którego Płatnik przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

Dzień Roboczy - dzień w godzinach pracy PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym swoją działalność operacyjną prowadzi PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy".

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin – treść niniejszego regulaminu.

Usługa – usługa polegająca na realizacji Płatności, wykonywana przez PayPro na rzecz Użytkownika. Pojęcie Usługa obejmuje również Usługę Inicjowania Transakcji Płatniczej.

Dostawca Rachunku – dostawca usług płatniczych udostępniający Interfejs Dostawcy Rachunku.

Interfejs Dostawcy Rachunku – kanał dostępu online do Rachunku zapewniany przez Dostawcę Rachunku.

Rachunek – rachunek płatniczy, w ciężar którego możliwe jest wykonanie polecenia przelewu.

Usługa Inicjowania Transakcji Płatniczej (Usługa ITP) – usługa płatnicza polegająca na jednorazowym zainicjowaniu zlecenia płatniczego z Rachunku na wniosek Płatnika w celu dokonania zapłaty Odbiorcy Płatności za towary lub usługi albo w celu wpłaty środków na rachunek Odbiorcy Płatności.

Umowa – umowa pomiędzy Płatnikiem a PayPro obejmująca warunki realizacji Usługi Inicjowana Transakcji Płatniczej zawarta na warunkach wynikających z Regulaminu.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udostępniania Użytkownikom możliwości dokonywania Płatności za pośrednictwem Serwisu, w tym przy wykorzystaniu Usługi ITP, która została szczegółowo uregulowana w § 1¹ Regulaminu.
 2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
 3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez funkcję przedpłaty powstałej z tej Płatności oraz dla reklamacji Płatności.
 4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki. Zdanie drugie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do Usługi ITP.
 5. W przypadku gdy Płatność realizowana jest za pośrednictwem innej metody niż poprzez Usługę ITP, na wykonanie Płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania Płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Użytkownika oraz system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
 6. W przypadku zlecenia płatniczego otrzymanego w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem otrzymania zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień roboczy następujący po nim.
 7. PayPro może wstrzymać lub odmówić realizacji Usługi w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności płatności, w tym możliwości jej związku z praniem pieniędzy lub działalnością terrorystyczną. Transakcja płatnicza realizowana przy pomocy karty płatniczej, może zostać wstrzymana lub odrzucona z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, między innymi gdy Płatność dokonywana jest w innym kraju niż kraj wydania karty Płatnika.
 8. PayPro zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Płatność jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 9. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Płatnika z powodu wstrzymania lub odmowy obsługi Płatności z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 7 i 8.
 10. Potwierdzenie Płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
  1. dla Płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
  2. dla Płatności przelewem oraz za pośrednictwem Usługi ITP - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
 11. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku:
  1. weryfikacji Płatności zgodnie z postanowieniami ust. 15 niniejszego Paragrafu,
  2. nie działania systemu Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą lub Dostawcą Rachunku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się przez Użytkownika podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących lub Dostawcy Rachunku.
 2. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za Płatności niezrealizowane lub zrealizowane z opóźnieniem jeżeli zostało to spowodowane podaniem błędnych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, lub nastąpiło to w wyniku zdarzeń niezależnych od PayPro. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić PayPro o każdej takiej niewykonanej lub nieautoryzowanej Płatności.
 3. Pośrednictwo Serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Użytkownika do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
 4. Transakcja o statusie Weryfikowana podlega ocenie na podstawie kryteriów ustalonych przez PayPro w związku ze środkami bezpieczeństwa finansowego stosowanymi w celu zapobiegania oszustwom, a także przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czas weryfikacji może trwać do końca Dnia roboczego następującego po dniu odnotowania Płatności w Serwisie. W przypadku weryfikacji pozytywnej Płatność zostanie udostępniona Akceptantowi Natomiast w przypadku weryfikacji negatywnej przekazana do zwrotu na rachunek Płatnika lub zatrzymana celem podjęcia przez właściwe organy dalszych działań zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 5. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
 6. Przedpłaty
  1. Płatnik zgodnie ze statusem transakcji Do Wykorzystania, może zapłacić w Serwisie Przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie powinien wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób oraz na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer Płatności.
  2. Serwis może utworzyć Przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę Przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie Płatnik nie otrzyma informacji o utworzonej Przedpłacie lub potwierdzenia dokonania transakcji, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
  3. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
  4. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota Przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie Przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej Przedpłaty.
  5. Stan Przedpłaty można sprawdzać na stronie Serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
  6. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
  7. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Użytkownikowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot Przedpłaty.
 1. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca. Koszt zwrotu na konto za granicą Polski wynosi 30 zł (trzydzieści złotych).
  Użytkownik chcący skorzystać z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz przepisów prawa, a także do posługiwania się swoimi prawdziwymi danymi.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w systemy informatyczne Serwisu oraz wykorzystywanie instrumentu płatniczego przez osobę nieuprawnioną lub co do której PayPro ma uzasadnione podejrzenie takiego nieuprawnionego użycia.
 3. W niektórych przypadkach, Płatnik dokonując Płatności zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PayPro jednorazowej opłaty serwisowej, która zostanie doliczona do kwoty Transakcji płatniczej. Płatnik informowany jest o wysokości opłaty w trakcie dokonywania indywidualnej zapłaty na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu.
 4. W przypadku gdy Płatnik jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towarów i usług, do Płatności dokonywanych przez niego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w tej ustawie (tzw. split payment) zastosowanie znajdują następujące postanowienia szczególne:
  1. PayPro wyjaśnia, że nie wszystkie metody płatności udostępniane Płatnikowi przy inicjowaniu płatności na stronie sklepu danego Sprzedającego, pozwalają na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności; w szczególności zastosowanie tego mechanizmu nie jest możliwe przy metodach płatności nieopartych o przelew (np. płatność kartą);
  2. Płatnik powinien każdorazowo ocenić zasadność, celowość i prawidłowość zastosowania tego mechanizmu;
  3. wybór metody płatności należy wyłącznie do Płatnika i wyłącznie Płatnik podejmuje decyzję czy zastosuje mechanizm podzielonej płatności, także wtedy gdy zastosowanie tego mechanizmu jest obowiązkowe;
  4. gdy Płatnik dokonuje Płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, powinien dołożyć należytej staranności, aby dane podane przez niego w udostępnianym mu przez jego bank komunikacie przelewu były zgodne z danymi z faktury wystawionej przez Akceptanta dokumentującej Płatność z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
  5. w sytuacji gdy wskutek zastosowania przez Płatnika mechanizmu podzielonej płatności, Płatność wpłynie w jakiejkolwiek części na rachunek VAT PayPro, to PayPro – w rozumieniu przepisów – jest osobą inną niż podatnik wskazany na fakturze, wobec czego PayPro będzie uprawnione do wykonania działań, o których mowa w art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a więc jest uprawnione do dokonania płatności na rachunek VAT tego Akceptanta wskazanego na fakturze (o ile dysponuje odpowiednimi danymi) albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT Płatnika - podatnika, od którego otrzymano tę płatność w kwocie otrzymanej na rachunek VAT; wybór działania jakie podejmie PayPro należy do PayPro;
  6. PayPro nie ponosi wobec Płatnika odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego przyjęcia Płatności dla Akceptanta, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z zastosowania się przez PayPro do przepisów związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności jeśli na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług PayPro zwróci płatność Płatnikowi, wskutek czego Płatność na rzecz Akceptanta nie zostanie wykonana.

§ 1¹. Usługa Inicjowania Transakcji Płatniczej (jednorazowe zainicjowanie transakcji)

 • PayPro świadczy na rzecz Płatnika Usługę ITP wyłącznie w przypadku dokonania wyboru takiej Usługi na etapie o którym mowa w ust. 4 lit. a). W przypadku wyboru na tym etapie innej metody Płatności niż oparta na Usłudze ITP, nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do Usługi ITP.
 • Osoba zlecająca zainicjowanie transakcji płatniczej w imieniu innej osoby, w tym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być uprawniona do dokonywania czynności będących przedmiotem Usługi ITP. Korzystając z Usługi ITP osoba zlecająca zainicjowanie transakcji płatniczej w imieniu innej osoby oświadcza, że spełnia kryteria określone w zdaniu poprzedzającym.
 • Usługa ITP jest świadczona przez PayPro bez pobierania opłat od Płatnika, chyba że Odbiorca Płatności pobiera od Płatnika opłatę za skorzystanie określonych metod płatności. Wówczas, o wysokości ewentualnej opłaty, która zostanie pobrana od Płatnika, Płatnik informowany jest przed zleceniem realizacji Usługi ITP. Ewentualne opłaty pobierane lub kursy walutowe stosowanie przez Dostawcę Rachunku określa umowa pomiędzy Płatnikiem a Dostawcą Rachunku.
 • W celu skorzystania z Usługi ITP, Płatnik powinien:
 • na stronie internetowej Serwisu lub na stronie internetowej Odbiorcy wybrać opcję dokonania Płatności z wykorzystaniem Usługi ITP; PayPro wyraźnie oznacza metody płatności oparte na Usłudze ITP; metody nie oznaczone w taki sposób nie opierają się na Usłudze ITP
 • wybrać swojego Dostawcę Rachunku z listy dostępnej po przekierowaniu Płatnika na stronę internetową PayPro;
 • zaakceptować Regulamin oraz podać dane i złożyć oświadczenia woli niezbędne do świadczenia Usługi ITP.
 • Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Płatnika zostaje zawarta Umowa.

PayPro inicjuje transakcję płatniczą zgodnie z unikatowym identyfikatorem, którym jest numer Rachunku określony w umowie pomiędzy PayPro a Odbiorcą.

Świadcząc Usługę ITP PayPro inicjuje transakcję płatniczą niezwłocznie, nie później niż w czasie [15 minut] od otrzymania kompletu wymaganych danych. Maksymalny czas wykonania transakcji płatniczej określa umowa pomiędzy Płatnikiem a Dostawcą Rachunku. PayPro nie gwarantuje inicjacji transakcji płatniczej w czasie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w przypadku weryfikacji transakcji zgodnie z postanowieniami ust. § 1 ust. 15 Regulaminu.

PayPro odmawia zainicjowania transakcji płatniczej, jeżeli:

Płatnik nie dokonał uwierzytelnienia lub nie podał danych uwierzytelniających zgodnie z ust. 7 lub dane uwierzytelniające są nieprawidłowe, nieaktualne, niekompletne, zablokowane, zastrzeżone albo z innych przyczyn nie umożliwiają uwierzytelnienia w Interfejsie Dostawcy Rachunku;

Dostawca Rachunku odmówił PayPro dostępu do Rachunku lub dostęp do Rachunku jest z innych przyczyn niemożliwy;

zainicjowanie transakcji płatniczej z Rachunku skutkowałoby nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do Rachunku;

PayPro korzystając z Interfejsu Dostawcy Rachunku polega na procedurach uwierzytelniania zapewnianych Płatnikowi przez Dostawcę Rachunku. Korzystając z Usługi ITP Płatnik powinien uwierzytelnić się wobec Dostawcy Rachunku oraz autoryzować inicjowaną przez PayPro transakcję płatniczą, a jeżeli wymaga tego sposób korzystania z Interfejsu Dostawcy Rachunku – podać PayPro dane uwierzytelniające niezbędne do zainicjowania transakcji płatniczej.

 • Korzystanie z Usługi ITP jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa i Regulaminem.
 • Zabronione jest inicjowanie przez Płatnika transakcji płatniczych, jeżeli Płatnik nie jest uprawniony do dysponowania środkami z Rachunku.
 • Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu PayPro zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej. W przypadku odwołania przez Płatnika zlecenia płatniczego lub jego niewykonania z innych przyczyn, PayPro może dochodzić od Płatnika kwoty transakcji płatniczej.
 • Zasady odpowiedzialności Dostawcy Rachunku za nieautoryzowane transakcje płatnicze zainicjowane w ciężar Rachunku określa umowa między Płatnikiem a Dostawcą Rachunku.
 • Zakazane jest przesyłanie z wykorzystaniem Usługi ITP treści o charakterze bezprawnym.

Prawem właściwym dla Umowy oraz dla stosunków pomiędzy PayPro a Płatnikiem przed zawarciem Umowy jest prawo polskie. Jeżeli Płatnik nie jest konsumentem, do Umowy nie stosuje się przepisów o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z tymi przepisami.

Płatnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku całkowitego wykonania Usługi ITP przez PayPro na żądanie konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§ 2. Reklamacje

 1. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.
 2. PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Informacja dotycząca sądu właściwego do rozpoznawania sporów pomiędzy PayPro SA a Użytkownikiem zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
 5. PayPro S.A. w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis Przelewy24 przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań.
 7. Osoby wykonujące płatności przez Serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia dokonania Płatności w formie maila. Serwis zobligowany jest przepisami prawa do wysyłki tej informacji. Na wniosek Użytkownika, PayPro dostarczy powyższą informacje w postaci papierowej na adres wskazany przez Użytkownika, przy czym wiąże się to z opłatą w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 8. W przypadku gdy dokonując Transakcji Płatniczej Użytkownik wybierze taką metodę płatności, w ramach której ubiegać się będzie o przyznanie mu kredytu konsumenckiego przez Instytucję pośredniczącą, z wykorzystaniem którego to kredytu konsumenckiego nastąpi zapłata dla Akceptanta w ramach tej Płatności, wybór taki oznaczać będzie, iż Płatnik poleca PayPro przekazanie przez PayPro do takiej Instytucji pośredniczącej danych osobowych Płatnika zgromadzonych w związku z przetwarzaniem tej Płatności, które to dane są niezbędne dla tej Instytucji pośredniczącej do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy tego kredytu konsumenckiego i uruchomienia tego kredytu w celu dokończenia Płatności.
 9. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi na stronie Serwisu lub na stronie Akceptanta, przed dokonaniem płatności.
 10. PayPro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.

9. Klient może zamówić towar jako zalogowany użytkownik lub skorzystać z opcji bez rejestracji.

10. Zamówcie jest realizowane w ciągu 24h. Podstawowymi warunkami realizacji dokonanych zakupów jest: potwierdzenie przelewu, prawidłowo wypełnione dane teleadresowe wraz z poprawnym adresem e-mail oraz telefonem kontaktowym.

11. Zamówienia złożone po godz. 14:30, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl są podane w polskich złotych i zawierają aktualne stawki VAT (ceny brutto).

13. Do zakupów dołączamy dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

14. W terminie do 7 dni kalendarzowych .i nie później a niżeli koniec miesiąca na podstawie oryginału paragonu fiskalnego istnieje możliwość wystawienia faktury Vat.

15. Sklep swiece-zaplonowe.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową, ponadto klient po wcześniejszym uzgodnieniu ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru na terenie: Strzyżowic oraz Będzina.

16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep swiece-zaplonowe.pl zastrzega sobie prawo do opóźnienia, wstrzymania realizacji lub anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jednak nie później aniżeli 7 dni roboczych.

17. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

18. Firma swiece-zaplonowe.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

IV. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo - zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (tj. z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta) w terminie do 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

Odstąpienie od umowy może zostać przesłane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@swiece-zaplonowe.pl

Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient zwraca towar do siedziby Sklepu wg. ustaleń które zostaną przekazane po uzyskaniu informacji o zwrocie przez sklep. Zwrot tylko i wyłącznie z oryginałem dokumentu sprzedaży- paragon fiskalny lub faktura VAT.

Prosimy o pakowanie i zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia towarów inny niż wskazany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić dokonane przez Klienta koszty zakupu.

Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem na rachunek bankowy, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności gotówką przy odbiorze zamówienia, Sprzedawca za pośrednictwem obsługi Sklepu poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

V. Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny wraz z dokumentem zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym udzielamy gwarancji z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgłoszenie reklamacyjne można składać na adres mailowy: biuro@swiece-zaplonowe.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 790 52 61 oraz +48 531 780 084 Reklamacja zostanie rozpatrzona, a odpowiedź odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru niezgodnego z umową na adres Sklepu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać wymiany towaru na nowy. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar oraz, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe towarów sprzedawanych w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego swiece-zaplonowe.pl są zgodne z danymi pozyskanymi od Producenta. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym swiece-zaplonowe.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. BREATHE Frańczak Rafał, 42-575 Strzyżowice ul.Belna 77a NIP: 629-218-24-87 REGON: 242979775, adres e-mail: biuro@swiece-zaplonowe.pl

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy uniemożliwia rejestrację w Sklepie i zawarcie umowy sprzedaży.

Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku i jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu swiece-zaplonowe.pl w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.


No products

To be determined Dostawa:
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie